Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Membri ai Consiliului Unirii cer Parlamentului restabilirea a două Sărbători naționale ale Românilor – 1 Decembrie și 27 Martie – Video integral

10338260_1002566206435042_3728424931765699736_n

Miercuri, 25 octombrie 2015, președinți ai unor entități
componente ale Consiliului Unirii au oferit o conferință de presa în care au vorbit despre

oportunitatea declanșării procesului de reunificare a celor două state românești și au făcut publice mai multe declarații adoptate de componente ale CU sau de grupul activ al Consiliului Unirii. În continuare – textul Declarației Consiliului Unirii de 1 Decembrie 2015, în care se solicită și restabilirea a două Sărbători naționale ale românilor – 27 martie și 1 Decembrie. SP al CU

39941

Declarația Consiliului Unirii de 1 Decembrie 2015

Cel de-al doilea stat românesc nu a fost niciodată într-o depresie socială mai mare ca acum, când, – după șase ani de guvernare postcomunistă, – așteptările cetățenilor au fost călcate în picioare de Puterea antinațională.

Unioniștii, întruniți în Platforma unionistă a Consiliului Unirii, au participat în campania electorală din 30 noiembrie 2014 pe lista Partidului Național Liberal – unicul partid unionist de dincoace de Prut. Candidații PNL și adepții noștri au spus în alegerile parlamentare și locale că cei de la guvernare nu sunt adevărați proeuropeni, că ei nu  doresc nici aderarea Republicii Moldova la UE, nici Unirea cu România, pentru că au deturnat masiv fondurile publice naționale și europene în anii de după proclamarea Independenței și nu doresc o pedeapsă pentru aceasta în pușcăriile europene sau românești.

Majoritatea tagmei de intelectuali de dincoace de Prut, care au menirea implicit să se orienteze corect în situația politică și să îi ajute pe cei mai puțin informați să nu rămână rătăciți și manipulați, au greșit, îndemnându-i să îi voteze – aceasta contrar aversiunii provocate de disprețul manifestat de Putere față de românii și alolingvii cetățeni ai statului furat de ei.

PNL, AVR-92 “Tiras-Tighina”, alte componente ale Consiliului Unirii, au venit în fața electoratului cu un program concret de demarare a pregătirii reunificării celor două state românești – obiectiv național tot mai înțeles și tot mai încuviințat, la care aderă și pe care îl sprijină tot mai multă lume – indiferent de condiția socială, de etnie și de religie.

După alegerile locale, care au materializat dezamăgirea de Putere cu un vot nedorit pentru partide filoruse, unioniștii au formulat – din nou în fața societății documente fundamentale prin care cheamă politicienii de pe ambele maluri ale Prutului la solidarizare națională în numele refacerii unității naționale românești.

În ziua de 1 Decembrie 2015, Ziua națională a tuturor românilor, noi, unioniștii din Consiliul Unirii, declarăm ferm că populația și teritoriul de dincoace de Prut au șansa să supraviețuiască drept parte de națiune doar prin reunificarea cu România – Țara noastră care ne așteaptă și care nu mai dorește ca noi să fim sub stăpânire străină.

Cerem partidelor parlamentare, care se autointitulează drept proeuropene, să îmbrățișeze, în sfârșit, platforma românească, unionistă și să instituie Ziua de 1 Decembrie și Ziua de 27 martie ca Sărbători Naționale și pentru societatea din al doilea stat românesc, în spațiul de dincoace de Prut – sărbători care ne-au fost luate după ocupația din 1940.

Îndemnăm toate forțele autentic unioniste, românești, proeuropene să ne unim eforturile pentru înfăptuirea acestui sfânt deziderat al tuturor românilor!

Unirea face Puterea!

Consiliul Unirii,

1 Decembrie 2015

Loading Facebook Comments ...

1 Comment

Add a Comment
 1. Unification Council Declaration of December 1, 2015
  The second Romanian state has never been in a depression greater social now, when – after six years of post-communist government – citizens’ expectations were trampled by anti-national power.
  Unionists, meeting unionist Platform Unification Council, participated in the campaign of 30 November 2014 on the list of National Liberal Party – the only party unionist beyond the Prut. Candidates PNL and followers of our said in parliamentary and local elections that those who govern are not true pro-European, they do not want any Moldova joining the EU nor unification with Romania, because embezzled massive national public funds and European years after Independence and do not want punishment for this in European and Romanian prisons.
  Most brotherhood of intellectuals beyond the Prut, meant implicitly to orient the political situation and to help the less informed to not remain deceived and manipulated, they were wrong, urging his vote – it contrary aversion caused Power contempt shown towards the Romanians and citizens of the state alolingvii stole them.
  PNL, AVR-92 “Tiras-Bender”, other components of the Council of the Union came to the electorate with a concrete program to commence preparing the reunification of the two Romanian states – national target more understandable and more nodded, joined and It supports more people – irrespective of their social, ethnic and religion.
  After the local elections, which resulted disappointment power with unwanted vote for parties Filori, unionists brought – again fundamental to company documents by calling politicians on both sides of the Prut to national solidarity in the name of restoring national unity Romanian.
  On December 1, 2015, National Day of all Romanians us unionists in Council Union, firmly stated that the population and the territory beyond the Prut have a chance to survive as part of the nation only through reunification with Romania – Our country ahead and who does not want us to be under foreign rule.
  We urge the parliamentary parties, who call themselves as pro-European, to embrace, finally, the platform Romanian, unionist and establish Day December 1 and March 27. as national holidays and company in the second Romanian state, in the space beyond the Prut – celebrations that have been taken after the occupation in 1940.
  We urge all genuine unionist forces, Romanian, pro-European to join efforts for the implementation of this sacred goal of all Romanians!
  Unity is strength!
  Unification Council,
  December 1, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

What is 11 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)
Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme