Consiliul Unirii

Unirea Face Puterea

Nicolae BUCUN: Creația autentică a Galinei Martea în știința pedagogiei

coperta1Am onoarea de a fi parte în subiectul reflecţiilor de a recenza şi a prezenta o lucrare ştiinţifică de o valoare extraordinară pentru Om, Societate, Sistem de Învă­ţământ. O lucrare academică destinată unui conţinut de esenţă a existenţei umane, cu noţiuni şi formule ce pun în valoare importanţa sistemului de învăţământ, a omului şi a societăţii prin formula valorilor identitare. Acţiunea prezentă în lucrarea de faţă este de a promova corect valorile identitare ale individului şi ale sistemului de învăţământ în societate. Nemijlocit se reliefează ac­ţiunea prin faptul, că anume societatea şi statul acestei societăţi trebuie să promoveze în cel mai distins mod procesele ce decurg din realitatea obiectivă şi, nu în ul­timul rând, procesele ce pun în valoare rolul omului şi a şcolii într-un mediu social. Iar pentru a evalua şi pro­mova corect valoarea şi rolul omului în societate, statul, în acelaşi rând, este obligat să promoveze cu cea mai mare şi corectă atitudine rolul şcolii în viaţa acestora. Şcoala sau sistemul de învăţământ cu obiectivul de a educa şi instrui personalitatea şi identitatea omului şi a societăţii este elementul de bază ce determină valoa­rea şi importanţa de preţ a acestei lucrări. Cred, că acest manuscris cu o asemenea tematică este primul în cadrul ţării care abordează cu atâta atenţie şi claritate impor­tanţa sistemului de învăţământ în viaţa omului şi a soci­etăţii, şi importanţa omului în societate ca personalita­te. Iar problematica identităţii individului, ca urmare a identităţii naţionale, acţiune realizată prin intermediul sistemului de învăţământ, este aspectul prin care autoa­rea îşi afirmă propria identitate şi personalitate. Consi­der, că în subiectele respective s-au afirmat foarte puţini autori, chiar şi la nivel mondial. Respectiv, subiectele în cauză reprezintă sarcina de bază în activitatea unui sistem de învăţământ naţional. În lucrarea actuală, de asemenea, sunt abordate cu o deosebită luciditate şi cla­ritate laturile esenţiale prin care s-ar putea dezvolta o societate în toate domeniile de activitate, având la bază sistemul de învăţământ, care este şi promotorul identi­tăţii naţionale, şi domeniul prioritar al unei ţări. Toate aceste elemente atât de esenţiale pentru existenţa uma­nă sunt valorificate de Galina Martea (doctor în ştiinţe economice, economist, pedagog, scriitor şi cu siguranţă şi filozof) în lucrarea actuală, intitulată atât de sugestiv şi convingător „Sistemul de învăţământ – promotor al identităţii naţionale”. Autoarea susţine că „Unitatea de învăţământ … este elementul de bază prin care se dez­voltă şi se aprofundează acţiunea de comunicare a indi­vidului cu mediul social, formând în esenţă procesul de integrare socială… Iar relaţia cu mediul social şi cu toţi factorii implicaţi în acest proces (precum comunicarea, informaţia) îl completează pe om-copil ca personalitate, implicându-l tot mai mult în relaţiile interumane a vieţii sociale” (subcapitolul 3.1, pag. 112), iar „Relaţia dintre om şi societate întemeiată prin elementul educaţiei cu­prinde acel principiu activ al existenţei pe care se bazează ştiinţa pedagogiei, ca rol şi funcţie în dezvoltarea aces­tora” (subcapitolul 1.1, pag. 40). Domnia Sa este foarte convinsă că „…rolul esenţial al instruirii şi educaţiei este de a menţine echilibrul intelectual şi spiritual al omului într-un mediu social, formându-i astfel personalitatea şi identitatea. La rândul lui omul cu respectivul bagaj de cunoştinţe şi abilităţi, şi cu bogăţia intelectuală şi spiritu­ală acumulată de-a lungul anilor contribuie la bunăsta­rea propriei societăţi, astfel dând sens conţinutului mate­rial care îi aduce satisfacţia în viaţa personală şi socială” (subcapitolul 1.1, pag. 41). Cu acelaşi subiect de esenţă autoarea ne demonstrează că Sistemul de învăţământ în realitate este un producător de identităţi. Prin educaţie se dezvoltă identitatea naţională, iar prin calificarea pro­fesională se dezvoltă economia naţională sau, mai bine zis, identitatea economiei naţionale…” (subcapitolul 1.2, pag. 50).

Galina Martea acorda un spaţiu deosebit de însem­nat interacţiunii dintre om-şcoală-societate, spunând astfel, că „Relaţia dintre „şcoală – societate – stat” este rolul esenţial şi factorul primordial în dezvoltarea unui sistem real de instruire şi educaţie” (subcapitolul 1.2, pag. 48), pe când prezenţa omului în sistemul valorilor sociale o defineşte în modul respectiv: Prin procesul şi acţiunea de integrare socială fiinţa umană dezvoltă va­loarea propriu zisă şi valoarea ca criteriu în identificarea şi definirea propriilor valori. Prezenţa fiinţei umane în sistemul de valori, ca identitate şi personalitate, este acea acţiune care poate produce efecte pozitive în dezvoltarea unei societăţi. Pe când societatea, în calitate de valoare în sistemul de valori, este acea care defineşte orientarea ac­ţiunilor cu ideile şi deciziile corespunzătoare determina­te de individ. Totodată, fiinţa umană este valoarea prin care o societate îşi manifestă conţinutul său. Omul prin acţiunile sale dezvoltă societatea şi îi creează imaginea în procesele evolutive” (subcapitolul 3.2, pag. 119). În vizi­unea autoarei procesele evolutive ale individului decurg din expresia: „…pentru o dezvoltare de calitate a omului instituţia de învăţământ trebuie să asigure un echilibru corespunzător al educaţiei şi instruirii, axat pe factorii dinamici ai motivaţiei. În acest caz funcţia prioritară a educaţiei trebuie să fie prezentă prin factorii ce stimulea­ză activitatea copilului prin învăţare, comportare, soci­alizare, comunicare, promovare, dezvoltare identitară. Astfel succesul tuturor performanţelor educative se vor intersecta cu segmentele motivaţiei, care produc efectul necesar în procesul dezvoltării individului şi al societăţii” (subcapitolul 1.3, pag. 69), iar procesele evolutive ale in­telectului uman sunt destul de expresive prin următoa­rea: „…omul prin fenomenul mentalităţii şi al gândirii se identifică ca un proces de producţie atât pozitiv cât şi negativ, fiind influenţat direct de mediul social care-l su­praveghează. Mediul social al individului este elementul principal care condiţionează nivelul de dezvoltare a în­tregii societăţi” (subcapitolul 1.3, pag. 71). Toate acestea în viziunea Domniei Sale sunt trecute prin elementul motivaţiei, care se definesc astfel: „…motivaţia este acea formă a existenţei care stimulează capacitatea omului de a se dezvolta pe sine însuşi ca personalitate şi de a dezvol­ta comunitatea ce-i aparţine” (subcapitolul 1.3, pag. 69).

O diviziune aparte din lucrarea respectivă revine pro­ceselor educaţiei şi instruirii, care formează omul în pro­cesul dezvoltării şi nemijlocit dezvoltă societatea acestu­ia. La acest capitol autoarea ne afirmă cu certitudine că „Prin noţiunea de învăţătură se contopesc atât procesele instruirii, ca parte componentă în culturalizarea şi forma­rea omului ca personalitate instruită a unei societăţi, cât şi procesele educaţiei, ca parte componentă în asigurarea unei dezvoltări multilaterale a omului cu însuşiri intelec­tuale, morale, estetice şi fizice cu scop de a contribui bene­fic la formarea unei societăţi civilizate” (subcapitolul 1.1, pag. 38), iar succesele instruirii le remarcă prin formula: …succesul educaţiei atât al individului cât şi a unităţii de învăţământ devine o realitate atunci, când personalitatea acestora este motivată de rolul şi importanţa lor în socie­tate” (subcapitolul 1.3, pag. 74).

Galina Martea, fiind ea însuşi pedagogul cu o per­sonalitate autentică şi o personalitate integră, ştie cum să prezinte imaginea profesorului în societate şi în cadrul unităţii de învăţământ. La acest subiect Dom­nia Sa spune că …pentru a asigura o formare completă a personalităţii copilului-elevului învăţătorul trebuie în primul rând să se identifice prin el însuşi ca personalitate şi identitate a unităţii de învăţământ şi, în acelaşi rând, ca individualitate autentică în viaţa socială şi culturală a societăţii” (subcapitolul 2.1, pag. 77), iar vocaţia peda­gogului este văzută în următoarele limite: Prin voca­ţia şi ştiinţa pedagogiei profesorul urmează să-şi creeze universul de preocupări şi responsabilităţi în funcţie de exigenţele comunitare, corelate cu interesele şi cerinţele copilului-elevului” (subcapitolul 2.1, pag. 80). Explicând şi punând într-o valoare bine sistematizată rolul şi im­portanţa cadrului didactic şi a managerului şcolar în cadrul unităţii de învăţământ, autoarea ne confirmă cu încredere că acţiunea pozitivă ale acestora se bazează pe comunicarea instituţională adecvată dintre profesor-manager-elev, astfel spunând că: Comunicarea institu­ţională, în funcţie de necesităţi şi exigenţe, formează acel sistem al valorilor educaţionale prin care managerul şco­lar devine un stimulator de energie pozitivă care dezvoltă şi creează tabloul perfect al unui management educaţio­nal. Eventual, prin logica acţiunilor, managerul orientea­ză elevii, cadrele didactice şi alt personal educativ şi teh­nic către acele activităţi de valoare care unesc rolul distins al procesului de învăţământ, făcându-l mai calitativ şi competitiv” (subcapitolul 3.3, pag. 133), iar cu referire la cadrul didactic şi şcoală Domnia sa spune: „…unitatea de învăţământ şi cadrul didactic trebuie să fie valoarea şi rolul prioritar în dezvoltarea omului şi a societăţii, iar noţiunea de personalitate şi identitate (identitate naţio­nală) să fie segmentul şi principiul de bază al instruirii şi al educaţiei” (subcapitolul 2.1, pag. 80).

Pentru Doamna Galina Martea noţiunea de identita­te şi personalitate este acel sector prin care îşi manifestă intelectul şi îşi dedică activitatea atât prin lucrări aca­demice cât şi literare (proză, poezie). Autoarea consi­deră cu certitudine, că anume sistemul de învăţământ este acel domeniu prin care se formează omul cu per­sonalitatea şi identitatea respectivă, şi este domeniul ce contribuie în mod direct la dezvoltarea unei societăţi, astfel dând sens şi valoare conţinutului de identitate na­ţională. La acest subiect de o importanţă deosebită pen­tru o societate, o ţară, un sistem de instruire Domnia Sa spune că: La promovarea identităţii naţionale un rol deosebit de important îl are politica şi doctrina statului şi a societăţii, care se intersectează pe verticală şi orizon­tală prin intermediul sistemului de învăţământ. Şcoala cu locul şi rolul prioritar în societate este elementul-cheie care contribuie la formarea unui întreg, exprimat şi regă­sit prin valoarea noţiunii de identitate naţională. Identi­tatea naţională pentru un popor, o ţară, o societate este acţiunea suprema în sistemul de valori, iar sistemul de valori este realitatea prin care se manifestă fiinţa umană cu acţiunile corespunzătoare” (subcapitolul 1.2, pag. 65).

Aceste formule, noţiuni, aprecieri şi explicaţii le poţi găsi la nesfârşit în această lucrare ştiinţifică de o valoare deosebită. Conţinutul respectiv te poartă prin valorile umane şi sociale şi prin valoarea omului ca personalita­te şi identitate într-o societate. Cu acelaşi conţinut este valorificat şi sistemul de învăţământ, care pentru Galina Martea este văzut astfel: Unitatea de învăţământ, fiind fundamentul tuturor formelor de educaţie şi instruire a omului, totodată, este şi valoarea prin care traversează fiinţa umană cu scopul de a se redescoperi pe sine însuşi ca valoare-însuşire şi ca individualitate aparte a unui mediu social. Aceste valori, la rândul lor, formează acel principiu al existenţei care impune omul să respecte şi să aprecieze importanţa conţinutului social şi importanţa strategiei comune în dezvoltare(subcapitolul 1.1, pag. 44), iar importanţa ştiinţei pedagogice în sistemul de educaţie este interpretată în aşa mod: Pedagogia, ştiin­ţă în formarea şi instruirea omului, este activitatea prin care se reproduc valorile umane cu caracter social şi este domeniul prin care sunt valorificate procesele de compor­tare şi comunicare dintre individ şi societate” (capitolul II, pag. 75).

Lucrarea actuală, fiind o valoare deosebită pentru societate, sistem de învăţământ, individ, este şi conţi­nutul care ne reprezintă realitatea obiectivă a dezvol­tării unei societăţi, bazată pe ineficienţă, incompetenţă şi inechitate socială, care, în timp, distruge şi frânează procesele evolutive ale existenţei umane. Prin opera re­spectivă autoarea ne convinge să conştientizăm obiectiv realitatea fenomenelor prezente în societate, care indis­cutabil urmează a fi remodelate şi valorificate întru bi­nele omului, fiind în pas cu procesele evolutive ale vieţii contemporane.

Consider, că monografia în cauză urmează a fi pusă în aplicare în procesul de studii preuniversitare şi univer­sitare din ţară, în special, a celor universitare de licenţă cu profil pedagogic, unde se formează viitorul pedagog care va instrui şi educa tânăra generaţie în dezvoltare. Concomitent, această carte ştiinţifică de valoare trebuie să fie ca un ghid sau îndrumar de conduită pentru fie­care cadru didactic şi manager şcolar care activează în instituţia de învăţământ (de la cel preşcolar până la cel academic).

Mulţumirile noastre, Stimată Doamnă Galina Mar­tea, pentru contribuţia majoră în dezvoltarea sistemului de învăţământ naţional şi în dezvoltarea propriei socie­tăţi prin noţiunea de identitate naţională.

                                                                            Nicolae BUCUN,

                                doctor habilitat în ştiinţe psihologice,

doctor în ştiinţe medicale, academician,

profesor universitar

 

(Recenzie-Prefața la monografia științifică „Sistemul de învăţământ – promotor al identităţii naţionale” (autor Galina Martea). Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Editura Pontos, 2015, pagini 204).

 

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Consiliul Unirii © 2015 Frontier Theme